Giảm ô nhiễm rác thải nhựa từ việc kiểm toán thương hiệu rác thải

Với hiện trạng rác thải nhựa tràn lan, gây ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường sống của con người và động vật, việc thực hiện giảm thiểu và đưa ra các giải pháp cho nhựa sử dụng một lần chưa được các công ty sản xuất nhựa quan tâm.
Số lượng bao bì được sản xuất, sản phẩm nhựa dùng một lần của nhiều thương hiệu thải ra môi trường với lượng lớn, con số rác thải nhựa tăng nhanh qua từng năm. Nhằm cắt giảm lượng nhựa sử dụng một lần và thúc đẩy các giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa, điều này có nghĩa là giải quyết ô nhiễm nhựa trong toàn bộ chuỗi giá trị nhựa, từ khai thác đến xử lý, tập trung vào phòng ngừa, giảm thiểu – Sản xuất có trách nhiệm.

Kiểm toán chất thải (tiếng Anh: Waste Audit) là công cụ quản lí môi trường với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm ngay từ khâu sản xuất.
Giải quyết ô nhiễm nhựa trong toàn bộ chuỗi giá trị nhựa, từ khai thác đến xử lý, tập trung vào phòng ngừa, giảm thiểu – Sản xuất có trách nhiệm.

Minh chứng thực tế số lượng nhựa mà các tập đoàn, công ty đã sản xuất cũng như việc thải ra môi trường là điều quan trọng và cần thiết để gia tăng tính chất bắt buộc trong việc đưa ra các giải pháp thu gom, xử lý với lượng rác thải nhựa đã thải ra. Bắt đầu từ năm 2016, một phong trào toàn cầu yêu cầu cắt giảm mạnh lượng nhựa và thúc đẩy các giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa ra đời và có tên gọi là Break Free From Plastic (BFFP). Kiểm toán chất thải (tiếng Anh: Waste Audit) là công cụ quản lí môi trường với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm ngay từ khâu sản xuất. Kiểm toán chất thải được coi là một trong những công cụ đắc lực trong kiểm soát ô nhiễm góp phần thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia.
CSRD là 1 trong số 197 tổ chức trên toàn thế giới đã thực hiện hoạt động kiểm toán thương hiệu rác thải đóng góp dữ liệu vào tổng dữ liệu của kiểm toán thương hiệu rác thải toàn cầu năm 2020 (Break Free From Plastic). Hoạt động diễn ra trong 2 ngày 14-15/10/2020, CSRD đã hợp tác với 10 người thu gom phế liệu, thực hiện phân loại nhựa, mục đích sử dụng, xác định thương hiệu sản xuất chúng và thống kê số lượng. Ngoài ra CSRD còn tìm hiểu nhiều vấn đề về nhựa từ kinh nghiệm của những người thu gom rác thải nhựa lâu năm – đóng góp vào số liệu thống kê toàn cầu của chương trình #BreakFreeFromPlastic2020.
CSRD mong rằng qua những hành động thiết thực đó sẽ góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa trong tương lai nhằm tạo ra một môi trường sống an toàn, trong lành.

Tin tức liên quan