Hoạt động chính của dự án là làm việc với các cộng đồng địa phương, các tổ chức tôn giáo (FBOs) như là các tín đồ tôn giáo ở nhà thờ, các chùa. Đây là một phương pháp được phát triển nhằm giúp cộng đồng tham gia tích cực vào hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cộng đồng ven biển.

CSRD đã thực hiện rất nhiều dự án khác nhau về Thích ứng và Giảm thiểu Biến đổi khí hậu.

Những dự án này đều nằm trong mục tiêu chiến lược của Quốc gia xoay quanh việc quản lý biến đổi khí hậu.

Ban đầu, CSRD đã làm việc với Chi cục Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án quốc gia về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM). CSRD đã cùng cán bộ của Chi cục PCLB và TKCN thực hiện việc đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các địa phương.

Trong thời gian tiếp theo của dự án đã huy động sự tham gia của 20 thành viên đến từ các FBO cùng tham quan những hoạt động của một số cộng đồng khác trong việc phát triển các mô hình nhằm thích ứng và giảm thiểu Biến đổi khí hậu. Từ đó hình thành nên hoạt động “đào tạo giảng viên nguồn” liên quan đến CBDRM.

Phần cuối cùng của dự án là tổ chức một buổi hội thảo nhằm liên kết các nhóm hoạt động, các tổ chức từ nhiều tỉnh thành khác nhau với những người có chuyên môn, kiến thức và kỹ năng như các học giả, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học và các cơ quan, ban ngành khác nhằm tìm ra một kế hoạch hành động chung trong việc thích ứng và giảm thiểu Biến đổi khí hậu.