Dự án này tiếp tục những công việc và kết quả của năm 2014 [Giám sát tác động môi trường và xã hội của các đập thủy điện năm 2014].

Những cộng đồng phải tái định cư đến các vùng đất mới là kết quả của việc xây dựng những công trình thủy điện.

[Tại sao đập thủy điện lại gây nên những vấn đề về môi trường và xã hội]

vẫn đang trong sống trong hoàn cảnh rất khó khăn và tìm kiếm công bằng xã hội.

Mục tiêu của giai đoạn này là tiếp tục cố gắng cho các giải pháp về những vấn đề của họ. Ngoài ra dự án nhằm phát triển một mạng lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự phát triển thủy điện, nơi mọi người có thể trao đổi thông tin, vận động cho quyền của họ và bảo vệ môi trường. Dự án cũng tiếp tục các hoạt động để nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong cộng đồng. [Tại sao giới là vấn đề lớn ở Việt Nam]Cuối cùng để đảm bảo và khuyến khích đối thoại giữa các bên liên quan; các cộng đồng, các cơ quan chính phủ và các chủ đầu tư thủy điện hành động hướng tới những giải pháp để duy trì tính toàn vẹn của môi trường và cung cấp giải pháp cho những cộng đồng bị ảnh hưởng.