Năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD), một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, đã thực hiện dự án “Chương trình tái chế rác thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa ở tỉnh Thừa Thiên Huế” với mục tiêu chung là giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa tại khu vực thành phố Huế.
Dự án nhằm mục đích thúc đẩy và thực hành phương pháp 3Rs (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) bằng cách giới thiệu hệ thống phân loại rác thải tại các trường học được chọn tại địa phương, thông qua sự tham gia của cộng đồng và thông qua các phương tiện truyền thông nhằm hướng đến mục tiêu giảm thiểu 5% lượng rác thải nhựa.
Sau gần một năm, dự án đã thực hiện một loạt các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thiết lập hệ thống phân loại rác thải tại 06 trường học và bước đầu đã dạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, CSRD muốn đi sâu hơn để hiểu về cách hoạt động của hệ thống thu gom rác thải không chính thức và chuỗi giá trị của loại chất thải này. CSRD muốn thu hút sinh viên RMIT trong một nghiên cứu như vậy.
Dự án nhằm mục đích tìm hiểu về chuỗi giá trị chất thải có thể tái chế ở thành phố Huế, nhờ đó CSRD có thể lên kế hoạch thực hiện tốt hơn cho hệ thống thu gom chất thải và giảm thiểu khối lượng chất thải vào bãi rác. Sinh viên sẽ thực hiện một dự án nghiên cứu về chuỗi giá trị chất thải tái chế tại thành phố Huế – Việt Nam, tiến hành thảo luận với các giám sát viên của trường học và CSRD về kế hoạch dự án chi tiết.