Nghiên cứu được tiến hành ở 4 tỉnh bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với trường hợp nghiên cứu của từng tỉnh. Nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ nông thôn và bán nông thôn ngày nay đảm nhận 3 vai trò là trong gia đình, phát triển kinh tế và ở cộng đồng. Mặc dù sự phân công vai trò được quyết định về mặt văn hóa

nhưng một số trường hợp thì không hề có sự thay đổi, phụ nữ đang gặp phải những khó khăn nhất định khi tham gia vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên nghiên cứu cũng phát hiện rằng phụ nữ có thể thỏa thuận với nam giới trong việc đưa ra quyết định và quản lý, những kiến thức, thái độ và hành vi của phụ nữ cũng đã có những chuyển biến tích cực. Nghiên cứu đã đưa ra nghiên khuyến nghị trong việc chuyển tài các giải pháp chung về bình đẳng giới và trao quyền trong kinh doanh cho phụ nữ, các giải pháp cụ thể cho từng tỉnh trong việc làm thể nào để trao quyền trong kinh doanh cho phụ nữ, đó là chiến lược quan trọng để đạt được bình đẳng giới và phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam.