Khối lượng chất thải rắn đang tăng lên rất nhanh trong khi các bãi chôn lấp không có khả năng mở rộng đang là thực trạng chung tại nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường nhiều giải pháp,

triển khai nhiệm vụ cho các ngành, cơ sở và huy động cộng đồng nhằm giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đối với các dự án ưu tiên như: sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng; thúc đẩy 3R thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh; thí điểm phân loại rác thải tại nguồn đã được tiến hành với rất nhiều địa phương và nhiều đối tượng khác nhau. Các hoạt động này thường xuyên được kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn của cán bộ dự án trong suốt quá trình thực hành phân loại rác thải. Hoạt động nhằm nâng cao nhận vào nhận thức và thực hành phân loại của các nhóm đối tượng các nhau.