Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm hỗ trợ các công ty thủy điện và cơ quan nhà nước liên quan cân nhắc đến vai trò về Giới trong quá trình phát triển thủy điện ở khu vực dọc sông 3S tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam. CSRD đã triển khai rất nhiều các hoạt động nhằm hiểu rõ hơn tác động về giới đối với sinh kế

người dân địa phương tại các thủy điện A Lưới và Serekok 3, thúc đẩy các công ty thủy điện và cơ quan nhà nước quan tâm đến các vấn đề liên quan đến giới và lồng ghép Giới vào quá trình ra quyết định đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách về Giới hiện đang công tác tại Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), hội Phụ nữ địa phương, công ty GENCO 1 và 3 của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đến thời điểm hiện tại CSRD đã thiết lập mạng lưới các cộng đồng, tổ chức liên quan đến hoạt động đánh giá tác động giới. Bên cạnh đó, hội thảo vùng cũng đã được tổ chức nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu tại khu vực sông 3S ở Việt Nam. Nghiên cứu lồng ghép đánh giá tác động Giới đồng thời nâng cao năng lực cho cộng đồng, các cơ quan chuyên môn, đơn vị phát triển dự án là bước đi quan trọng mà CSRD hướng đến.

Hoạt động chính:

  1. Đánh giá tác động Giới của Thủy điện A Lưới tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
  2. Đánh giá tác động Giới của Thủy điện Srepok 3, 4 và 4A.
  3. Hội thảo trao đổi kết quả Nghiên cứu đánh giá tác động Giới của Thủy điện tài Lào và Việt Nam.

Kết quả đã đạt được

  1. Nghiên cứu thực địa về Tác động Giới của thủy điện A Lưới tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
  2. 01 báo cáo về tác động Giới của thủy điện A Lưới
  3. Nghiên cứu thực địa về tác động Giới của thủy điện Srepok 3,4 và 4A tại tỉnh Đak Lak
  4. 01 báo cáo về tác động Giới của Thủy điện Srepok 3,4 và 4A tại tỉnh Đak Lak
  5. 01 Hội thảo trao đổi kết quả nghiên cứu giữa Lào và Việt Nam tại Hà Nội