Tài liệu nghiên cứu

Mô hình đồng quản lý mặt nước tại hồ Lắk – tỉnh Đắk Lắk – kết quả và bài học kinh nghiệm: Xem thêm

– Báo cáo đánh giá tác động Giới: THOÁT CHIẾC ÁO CHẬT?: Thủy điện A Vương từ góc nhìn Giới: Xem thêm

– TÓM TẮT CHÍNH SÁCH: Đánh giá tác động thủy điện A Vương sau một thập niên: Xem thêm

– Tác động thủy điện: Từ góc nhìn Môi trường, Xã hội và Giới – 2018: Xem thêm

– Thích ứng dựa vào hệ sinh thái: Công cụ hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương: Xem thêm

Khác biệt giới trong khả năng chống chịu lũ lụt ở tỉnh Thừa Thiên Huế – Miền Trung Việt Nam: Xem thêm

– Báo cáo nghiên cứu: Tác động của dự án thủy điện tới cộng đồng: Xem thêm

– Báo cáo kỹ thuật: “Đánh giá việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của dự án thủy điện Buôn Kuop trên dòng Sre Pok và các tác động đối với môi trường, xã hội phát sinh tại vùng bị ảnh hưởng”: Xem thêm

– Thủy điện Miền Trung, Tây Nguyên: Quan tâm của người dân và trách nhiệm của các bên liên quan: Xem thêm

– Báo cáo nghiên cứu: Nghiên cứu Tri thức bản địa về những tác động đến môi trường và cuộc sống do phát triển thủy điện: Xem thêm

Ấn phẩm

Tuyển tập Tranh và Bài viết từ 06 trường tham gia dự án: Xem thêm

Sổ tay Giảm thiểu – Phân loại – Tái chế rác thải Nhựa: Xem thêm

– Vắn tắt khuyến nghị chính sách: Đánh giá tác động giới các công trình thủy điện trên sông Sre Pok – 2017: Xem thêm

– Phóng sự ảnh: Nơi dòng sông chảy ngược: Nước, giới và phát triển: Xem thêm

– Sổ tay: Các trường hợp điển hình thực hành tốt về quản lý nguồn tài nguyên nước và nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng: Xem thêm

– Phóng sự ảnh: Thủy điện: Tiếng nói từ cộng đồngXem thêm

Báo cáo thường niên năm 2020: Xem thêm

– Báo cáo thường niên năm 2019: Xem thêm 

– Báo cáo thường niên năm 2018: Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2017: Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2016: Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2015: Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2014Xem thêm