Thông cáo báo chí

Trong ba ngày từ 9 đến 11 tháng 5 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đồng kiến tạo Tri thức (CKC) phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ tổ chức hội thảo tập huấn “Thúc đẩy đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới thông qua đối thoại vì sự phát triển thủy điện bền vững tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam”.
Hội thảo được tổ chức tại Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đà Nẵng nhằm thúc đẩy đối thoại hợp tác giữa các bên liên quan đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới trong phát triển thủy điện tại miền Trung và Tây Nguyên và tăng cường hỗ trợ sự phát triển bền vững của các cộng đồng khó khăn ở khu vực này.
Trong hơn mười năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) đã làm việc với các đối tác phát triển và các cộng đồng chịu ảnh hưởng thủy điện ở miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam để thúc đẩy đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới để tạo ra các thay đổi tích cực cho người dân và các bên liên quan. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đồng kiến tạo Tri thức (CKC) trên cơ sở những kết quả nghiên cứu của CSRD tiếp tục thúc đẩy triển khai thực tế mô hình đối thoại giữa các bên liên quan trong đánh giá tác động xã hội và giới.

Tin tức liên quan