Lồng ghép Giới trong các dự án phát triển

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD – đối tác dự án của tổ chức Oxfam đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án. Hội thảo với sự tham gia của 50 đại biểu đến từ các cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại diện Hội phụ nữ Quảng Nam và đại diện công ty thủy điện ở Miền Trung Việt Nam vào ngày 25 /3/2019 tại Tam Kỳ – Quảng Nam.
Tại hội thảo, CSRD nhấn mạnh kết quả nghiên cứu về Đánh giá tác động giới trong dự án thủy điện liên quan đến tác động môi trường, xã hội và giới ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
Hội thảo là một diễn đàn đối thoại đa chiều, đưa ra các khuyến nghị, chính sách về lồng ghép đánh giá tác động Giới với sự tham gia của cộng đồng, phụ nữ và các bên liên quan nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các dự án thủy điện và thúc đẩy các khía cạnh tích cực.

Bà Phạm Thị Diệu My – Giám đốc CSRD trình bày về tổng quan dự án và các kết quả nghiên cứu đã triển khai.
Đại biểu tham gia hội thảo tổng kết dự án “ Lồng ghép Giới trong các dự án quy mô lớn – Các trường hợp thủy điện Miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam.
Ấn phẩm nghiên cứu Đánh giá tác động Giới trong các dự án trong các dự án phát triển thủy điện khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam.

Dự án của Oxfam do Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) chính phủ Úc tài trợ, hỗ trợ CSRD thực hiện dự án tăng cường Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ tại các cộng đồng bị ảnh hưởng đập dọc theo các khu vực 3S Rivers (Sekong, Sesan và Srehpok) của miền Trung và Tây nguyên Việt Nam.

Tin tức liên quan