Tây Nguyên là vùng thượng nguồn của rất nhiều con sông lớn như sông Srepok, sông Sesan, sông Ba, sông Đồng Nai. Tuy nhiên, tài nguyên nước và đa dạng sinh học ở khu vực này đang bị suy giảm về cả chất lượng và số lượng do sức ép của việc xây dựng các công trình thủy điện, khai thác mỏ,

phát triển diện tích canh tác cây công nghiệp và nông nghiệp thêm vào đó là những tác động tiêu cực của Biến đổi khí hậu.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách, chỉ đạo liên quan đến phục hồi và phát triển tài nguyên rừng, dừng khai thác gỗ tự nhiên, bảo tồn và phát triển tài nguyên nước của các con sông…

Với sự tài trợ của tổ chức Oxfam Novib, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) phối hợp cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) thực hiện dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước” tại tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lak và Đăk Nong. Mục đích chính của dự án là đóng góp vào bảo tồn sinh học và nâng cao đời sống các cộng đồng địa phương khu vực sông Srepok và Sesan, nâng cao nhận thức của cộng đồng, các nhà hoạch định chính sách thông qua quảng bá và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quản trị rừng và tài nguyên dựa vào cộng đồng ở cấp quốc gia và khu vực.

CSRD sẽ đảm nhận và hoàn thành mục tiêu 2 của dự án là “Thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa thông qua mạng lưới các cộng đồng trong quản trị lưu vực sông Srepok tại các tỉnh Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum và Đak Nông”. Thời gian thực hiện dự án từ 6.2016 đến 5.2017, với tổng ngân sách hỗ trợ là 457.000.000 đồng. Các hoạt động dự án tập trung:

– Nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng địa phương,

– Tập trung, chú trọng vào nhóm phụ nữ và thanh niên trong quản trị lưu vực sông.

– Hỗ trợ các sáng kiến sinh kế bền vững đồng thời bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên ở khu vực hồ Earal (huyện Ea H’Leo) và hồ Lak (huyện Lak) – tỉnh Đak Lak.

–  Phát triển mạng lưới liên kết các cộng đồng, thông qua các cuộc hội thảo, đối thoại liên quan ở các cấp.

Dự án lần này sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho các nhóm cộng đồng khi đặt mục tiêu phát triển kinh tế cộng đồng bền vững bên cạnh bảo tồn và phát triển tài nguyên.